Půjčování a vrácení nosičů jen v pracovní dny v časech viz kontakty. Děkujeme za pohopení.

Smlouva o nájmu movité věci ke stažení: PDF (152 kB)

 

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI 
(§ 2201 NOZ a násl. a §  2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.)


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Ing. Viktor Špaňhel, Jana Špaňhelová
IČ: 09354425, se sídlem: Mojžíškové 12, 712 00 Ostrava-Muglinov, (dále jen jako „pronajímatel“)

a

2. (jméno a příjmení):
RČ:
Číslo OP:
Bytem:
Telefon: 

SPZ:

(dále jen jako „nájemce“)


II. PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikované movité věci přepravního zařízení-nosiče kol a zavazuje se přenechat tuto movitou věc k dočasnému užívání nájemci. Nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli níže sjednané nájemné. Smlouvu lze uzavřít pouze s nájemcem starším 18 let.


III. SPECIFIKACE PRONAJÍMANÉHO PŘEPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ

THULE 929 EuroClassic, THULE Adaptér 928-1, THULE VeloSpace 939, THULE Adaptér 939-1

IV. DOHODA O CENĚ

Sjednaná doba nájmu:
Celkem nájemné:
Vratná kauce:  
C
elkem nájemné a kauce:


Předmět nájmu byl předán pronajimatelem nájemci při podpisu této smlouvy.
Podpisem smlouvy nájemce strvrzuje, že zapůjčená věc je bez vady.


V. POVINNOSTI NÁJEMCE

1. Předem zaplatit nájemné a vratnou kauci za přepravní zařízení specifikované v bodu III. smlouvy. Pod pojmem den je pro účely této smlouvy stanoveno každých započatých 24 hodin od okamžiku podpisu smlouvy.

2. Užívat přepravní zařízení obvyklým způsobem a k účelu, ke kterému je určeno a nepřetěžovat přepravní zařízení nad povolenou hmotnost.

3. Nosič není pojištěn a nájemce přijímá odpovědnost za škodu, kterou způsobí pronajímateli, nebo třetí osobě při použití nosiče. V případě odcizení, ztrátě, úplného zničení, nebo neopravitelného poškození zapůjčeného předmětu, bude při vrácení zálohy za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového předmětu dle platného ceníku. V případě opravitelného poškození nosiče, uhradí nájemce pronajimateli náklady na opravu nosiče v plné výši. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli i ušlé nájemné ve výši počtu dní opravy a denní sazby nájemného.

4. Nájemce souhlasí s užitím kauce na přednostní úhradu ztráty, poškození, nedodržení sjednané doby nájmu, smluvního penále, ušleho zisku a porušení ostatních ujednání smlouvy.

5. Pokud nájemce nedodrží sjednaný počet dnů pronájmu zavazuje se pronajímateli hradit smluvní penále za každý den prodlení ve výši 500,- Kč.

6. Nejkratší doba nájmu je 24 hodin, tedy jeden den. Lhůta počíná běžet podpisem smlouvy a končí převzetím nosiče pronajímatelem. Požadavek na případnou změnu doby nájmu v průběhu sjednané doby nájmu je nájemce povinen nejméně 48 hodin před ukončením sjednané doby nájmu nahlásit pronajímateli. Pokud se změnou pronajímatel nesouhlasí je nájemce povinen nosič vrátit tak, jak bylo sjednáno touto smlouvou.

7. Nájemce není oprávněn na nosiči provádět jakékoli doplňkové úpravy.

8. Nájemce nesmí nosič zapůjčit nebo pronajmout bez vědomí pronajímatele třetí osobě.

9. Při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli věc v místě, kde ji převzal a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal.

VI. OPRÁVNĚNÍ 

1. Při dlouhodobějším pronájmu (více než 15 dnů) může pronajímatel poskytnout nájemci slevu na nájmu.

2. Pronajímatel si vyhražuje právo v některých případech kauci zvýšit a to až do výše pořizovací ceny nosiče.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Nájemce stvrzuje svým podpisem, že přejímá  nosič v dobrém technickém stavu, případné závady na nosiči zapíše zde:

2. V ostatním, touto smlouvou nespecifikovaném se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.