Smlouva o půjčení ke stažení: PDF (27 kB)

 

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

I.
Smluvní strany :

1. Ing. Viktor Špaňhel
IČ: 04880501
se sídlem: Mojžíškové 12, 712 00 Ostrava-Muglinov

na straně jedné (dále jen jako „pronajímatel“)

a
2.(jméno a příjmení):……………………………………………………………………………….……….....................................
RČ:……………………………………………….....................................................……..……....................
...................................
Číslo OP :……………………………………………........................................................…….......................................................
bytem:……………………………………………………………………….……………………....................................................

Telefon :……………………………………...........................................................………………....................................................

na straně druhé (dále jen jako „nájemce“)


II.
Prohlášení vlastníka:

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikované movité věci přepravního zařízení-nosiče kol a zavazuje se přenechat tuto movitou věc k dočasnému užívání nájemci. Nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli níže sjednané nájemné. Smlouvu lze uzavřít pouze s nájemcem starším 18 let.

III.
Specifikace pronajímaného přepravního zařízení:

 

Nosič: THULE EUROCLASIC 929 .......... , výrobní číslo nosiče:……………………………………, Adaptér THULE  928-1 (pro čtvrté kolo) ............, 

Adaptér pro el.zásuvku  7-13/TH 9906 ...........  Sřešní box Jetbag Tornado 300 , výrobní číslo: …………………………………………………


IV.
Dohoda o ceně :


Sjednaná doba nájmu: od:…………………………. do:……………………….. celkem počet dnů:……. 

Denní sazba nájemného: 199 Kč den, 350 Kč víkend, 750 Kč/týden 

Celkem nájemné: …………………………………………………………..................................... 

Vratná kauce: 5000,- Kč                  Celkem nájemné a kauce: ………………………………..

 

Předmět nájmu byl předán pronajimatelem nájemci při podpisu této smlouvy. Podpisem smlouvy nájemce strvrzuje, že zapůjčená věc je bez vady.

Pro případ prodlení nájemce s vrácením pronajaté movité věci sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

V.

Povinnosti nájemce :

1. Předem zaplatit nájemné a vratnou kauci za přepravní zařízení specifikované v bodu III smlouvy. Pod pojmem den je pro účely této smlouvy stanoveno každých započatých 24 hodin od okamžiku podpisu smlouvy.

2. Užívat přepravní zařízení obvyklým způsobem a k účelu, ke kterému je určeno a nepřetěžovat přepravní zařízení nad povolenou hmotnost.

3. Nosič není pojištěn a nájemce přijímá odpovědnost za škodu, kterou způsobí pronajímateli, nebo třetí osobě při použití nosiče. V případě odcizení uhradí nájemce pronajimateli pořizovací cenu nosiče. V případě poškození nosiče uhradí nájemce pronajimateli náklady na opravu nosiče v plné výši. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli i ušlé nájemné ve výši počtu dní opravy a denní sazby nájemného.

4. Nájemce souhlasí s užitím kauce na přednostní úhradu ztráty, poškození, nedodržení sjednané doby nájmu, smluvního penále, ušleho zisku a porušení ostatních ujednání smlouvy.

5. Pokud nájemce nedodrží sjednaný počet dnů pronájmu zavazuje se pronajímateli hradit smluvní penále za každý den prodlení ve výši 500,- Kč.

6. Nejkratší doba nájmu je 24 hodin, tedy jeden den. Lhůta počíná běžet podpisem smlouvy a končí převzetím nosiče pronajímatelem. Požadavek na případnou změnu doby nájmu v průběhu sjednané doby nájmu je nájemce povinen nejméně 48 hodin před ukončením sjednané doby nájmu nahlásit pronajímateli. Pokud se změnou pronajímatel nesouhlasí je nájemce povinen nosič vrátit tak, jak bylo sjednáno touto smlouvou.

7. Nájemce není oprávněn na nosiči provádět jakékoli doplňkové úpravy.

8. Nájemce nesmí nosič zapůjčit nebo pronajmout bez vědomí pronajímatele třetí osobě.

9. Při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli věc v místě, kde ji převzal a v takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal.

VI.
Oprávn
ění pronajímatele

1. Při dlouhodobějším pronájmu (více než 10 dnů) může pronajímatel poskytnout nájemci slevu na nájmu.

2. Pronajímatel si vyhražuje právo v některých případech kauci zvýšit a to až do výše pořizovací ceny nosiče.

VII.
Ostatní ujednání

1. Nájemce stvrzuje svým podpisem, že přejímá nosič v dobrém technickém stavu, případné závady na nosiči zapíše zde:

2. V ostatním, touto smlouvou nespecifikovaném se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

 

 

Pronajímatel:  dne………………….…….............................podpis: ……………………………............................

 

 

 

Nájemce: dne ………………….……............................. ......podpis: ……………………………............................